Regels binnen de school

Vastgesteld door de MR op 28 september 2004, update okt. 2007,
Geaccordeerd tijdens fusiebesprekingen 2013-2014

Regels binnen de school

Procedure verzuimbeleid leerlingen

Een adequaat verzuimbeleid in het primair onderwijs is een belangrijk preventief middel om voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd te voorkomen en mogelijke andere problematieken te signaleren. Net als scholen en leerplichtambtenaren hebben ouders en leerlingen verantwoordelijkheden en taken die uitgevoerd dienen te worden. Al deze partijen zijn maatschappelijk verantwoordelijk om kinderen een goed vooruitzicht op de toekomst te bieden.

Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Leerplichtwet 1969. Verzuim betekent dat een leerling bij lessen of activiteiten van het lesrooster afwezig is. Om verzuim te kunnen constateren is het nodig dat de school op ieder moment van een lesdag weet waar een leerling zich zou moeten bevinden.

Hier kunt u meer lezen over de procedure verzuimbeleid leerlingen van onze school.