Nieuwe ouders

Hartelijk welkom op de website van ICB WereldWijzer. Op deze pagina kunt u snel informatie vinden over de school. We hopen dat dit zo interessant is dat u verder doorklikt om meer van ICB WereldWijzer te weten te komen, als mogelijke school voor uw kind(eren). Nieuwsgierig geworden kunt u natuurlijk ook een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding om zo daadwerkelijk sfeer te proeven in de school tijdens een normale schooldag.

Het persoonlijke karakter is wat ICB WereldWijzer bijzonder maakt.

De betrokkenheid bij elkaar en bij de school zorgt voor een veilige, fijne sfeer op school. Wij zijn een school waar we samen leren, spelen en vieren met waardering en respect voor ieders levensbeschouwing en identiteit.

Onze kernwaarden zijn: 

goed onderwijs

het goede gesprek

pedagogisch hart

levensbeschouwelijk kompas

Als onze leerlingen de school verlaten zijn ze goed voorbereid op hun stap naar het voortgezet onderwijs in een voor hen steeds groter wordende wereld.
ICB WereldWijzer is een interconfessionele school. Dat betekent dat we de waarden en normen vanuit het katholieke en protestants christelijke geloof inbedden in de omgang met en tussen leerlingen. Gewetensvol handelen en respect staan bij ons hoog in het vaandel.
Geloofsopvoeding hoort allereerst thuis bij de ouders, als school ondersteunen we. Dit doen we o.a. door het voorbereiden en vieren van de grote christelijke feesten.
Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids 2023-2024.

Om kinderen handvatten te geven in hun sociaal-emotionele groei gebruiken we ‘Kanjertraining’. De Kanjertraining gaat uit van basisregels en ondersteunt dit door gebruik te maken van petten. 

Met de training willen we dat kinderen zich veilig voelen. ICB WereldWijzer is een gecertificeerde Kanjerschool. Dat houdt in dat iedere leerkracht voldoende scholing heeft gevolgd om gedurende zijn loopbaan op 

WereldWijzer Kanjerlessen te mogen verzorgen. Voor meer informatie kunt u de link weer gebruiken naar de folder of de schoolgids.

De school kent het vertrouwde leerstofjaarklassensysteem als organisatiemodel. De kleuters van groep 1 en 2 zitten in combinatiegroepen. Verder plaatsen we de kinderen in homogene groepen ( groep 3, groep 4, enz) en waar nodig in combinatiegroepen (bijv groep 4-5). In schooljaar 2017-2018 hebben we naast de kleutergroepen alleen homogene groepen.
Voor het leerstofaanbod kijken we naar de groep als geheel, maar ook naar de individuele leerling. We stemmen af op de verschillen die er zijn en geven elk kind de uitdaging die het aankan. Daar waar een leerling meer leertijd nodig is om zich de stof eigen te maken, krijgt hij/zij die mogelijkheden. Als een leerling meer dan de gewone leerstof aankan, dagen we hem uit met verrijkende leerstof, een breder en moeilijker aanbod dus. Dit alles gaat in nauw overleg met de ouders.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze schoolgids 2023-2024

Nieuwe kinderen in andere groepen

Wanneer kinderen vanwege een verhuizing of een andere reden bij ons op school komen, maken we graag een afspraak met u .
Na een eerste afstemming met u als ouder(s) neemt onze school contact op met de school van herkomst. Dit om te inventariseren of we in de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voorzien. Daarnaast maakt het een goede overdracht van de een naar de andere school mogelijk.
Wanneer er wordt overgegaan tot inschrijving op ICB WereldWijzer zal er een onderwijskundig rapport worden opgevraagd. Zo zijn we goed in staat om de overgang van uw kind naar ICB WereldWijzer zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bent u enthousiast geworden?
Wilt u nog meer weten over de school en daarom komen kijken? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon (0570- 652743), en vraag naar Ghislaine van Heerde of via e-mail (g.vanheerde@varietas.nl).
Zij zal dan zo spoedig mogelijk een afspraak met u maken.