Home>Schoolgids>Waar de school voor staat>Onderwijsvisie en schoolklimaat

Onderwijsvisie en schoolklimaat

Wij zijn een traditionele school en werken in leerstofjaarklassen. Onze aanpak is zoveel mogelijk gericht op de individuele leerling, waarbij het door ons gestelde eindniveau wordt bewaakt. We werken aan het zelfvertrouwen van kinderen door ze succeservaringen te laten opdoen. We werken niet alleen aan het opdoen van kennis, ook de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling heeft onze aandacht.
We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen zich op ICB WereldWijzer thuis voelen. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet een positieve bijdrage leveren aan dit gevoel van welbevinden. U wordt snel en direct geïnformeerd als er iets bijzonders wordt opgemerkt aan de ontwikkeling van uw kind. Omgekeerd hopen we dat u dat ook doet en ons tijdig informeert bij eventuele bijzonderheden.
Regels en afspraken moeten er toe bijdragen dat het kind steeds zelfstandiger wordt. De schoolregels die we hanteren zijn samengevat in drie kapstokregels, t.w.:
– voor groot en klein zullen we aardig zijn
– de school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet
– we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen

Aan het begin van het schooljaar zal de groepsleerkracht hier samen met de kinderen over praten, zodat iedereen weer weet wat wel en niet mag. Hier is dan tevens de gelegenheid in te spelen op het ouder worden van de kinderen en de daarbij passende verantwoordelijkheid. Een uitgewerkt exemplaar van de schoolregels is op de website www.icbwereldwijzer.nl te vinden.
Zoals er regels voor kinderen zijn, zijn die er ook voor ouders en personeel. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op school. Naast de regels die de school zelf opstelt zijn er ook de wettelijke bepalingen, waar een ieder zich aan moet houden.
Om deze veiligheid vorm te geven is het protocol “Veilig op School, uw en onze zorg”, ontwikkeld door de Gemeente Deventer in samenspraak met onderwijs- en zorginstellingen van Deventer. Alle partijen hebben op 12 juni 2012 een convenant getekend, waarin staat dat iedereen zich houdt aan de afspraken en protocollen, zoals die in deze map zijn verwoord. Met deze map, die gebruikt wordt op alle Deventer scholen voor primair onderwijs, geven de besturen aan hoe zij willen dat leerlingen en leraren op school met elkaar omgaan en waar de grenzen liggen. Maar ook hoe de school omgaat met signalen op het gebied van ongewenst opvoedgedrag in de thuissituatie. De map “Veilig op school”, ligt ter inzage op onze school. Het vormt voor ons een leidraad, wat te doen bij vormen van ongewenst gedrag.
De volgende hoofdstukken zijn in deze map opgenomen:
1: School, veiligheid en handhaving (met regels en procedures voor het schorsen van een leerling)
2: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
3: School en medische zaken
4: School en multimedia
5: School en veilige speelplaats
6: School en veilige verkeersomgeving
7: School en EHBC (Eerste Hulp Bij Crisis)
Naast deze map beschikken we ook over school specifiek veiligheidsbeleid. Dit document is in te zien bij de directie en staat tevens op de website.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld