AVG

Op 25 mei 2018 is er in de EU (en dus ook in Nederland) een nieuwe wet van kracht gegaan: de wet AVG. In deze wet staan nieuwe artikelen beschreven die zorgdragen voor de
bescherming van uw persoonsgegevens. De vorige wet stamde uit 2012 en was niet in alle gevallen even duidelijk. In dit artikel willen wij u meer helderheid verschaffen over hoe wij bij ICB WereldWijzer om zullen gaan met persoonsgegevens en wat we hieronder verstaan.
Bij ICB WereldWijzer gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, moeten er gegevens van leerlingen worden vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens beperken wij tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het geven van goed onderwijs. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die
leermaterialen ontvangen een beperkte hoeveelheid aan persoonsgegevens. Quo Vadis (de stichting waar de school onder valt) heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar
toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is gesteld in de wet.
In het privacyreglement van stichting Quo Vadis staat beschreven hoe de stichting en haar scholen omgaan met persoonsgegevens, en wat de rechten en plichten zijn van ouders (en leerlingen). Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Quo Vadis of in de schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van de school.

Snappet en Basispoort
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van het landelijke portalen “Snappet”en “Basispoort”. Deze portalen maken het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. De school heeft met Snappet en Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de persoonsgegevens. Via Basispoort worden er geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. Basispoort geeft op haar eigen website informatie (http://info.basispoort.nl/privacy). Ook Snappet
geeft aan de leer- of toetsresultaten alleen geanonimiseerd voor eigen statistiek te gebruiken en geeft meer informatie op haar website.
(https://nl.snappet.org/privacy)

(Inschrijf)formulier
De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding en/of inschrijving komt, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders worden gevraagd om informatie te verstrekken. Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt van een of meerdere (digitale) formulieren, zoals het aanmeldings- of inschrijfformulier. Bij het vragen naar informatie over het kind en diens ouders, is het belangrijk om transparant te zijn wat de school doet met de verstrekte informatie.
De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij
wettelijk verplicht aan u te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de ‘gewichtenregeling’: de bekostiging vanuit het ministerie van onderwijs naar onze school wordt mede bepaald door het ‘leerlinggewicht’.
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot deze gegevens is beperkt tot alleen personeel die de gegevens nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens van uw kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Wij zullen u ook jaarlijks verzoeken deze informatie te controleren en aan te vullen waar nodig.

Telefoonlijst
Op onze school wordt er in diverse groepen een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld. Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor andere doeleinden. Ook kan het zijn dat een klassenouder gegevens nodig heeft om ouders te vragen voor hulp. Aan de start van elk schooljaar geeft u hier schriftelijk wel of geen toestemming voor.

Beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Aan het begin van een nieuw schooljaar vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vragen ouders hier wel terughoudend in te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
In het kader van de eigen ontwikkeling van de leerkracht en/of stagiaire wordt wel eens gebruik gemaakt van video-opnames. Ook voor het verlenen van extra zorg aan leerlingen is het soms nodig video-opnames te maken om daarna in een zorgoverleg te bespreken. Deze beelden worden alleen voor intern gebruik gehanteerd. Deze beelden zullen ook maximaal 4 weken na het onderzoeksdoeleinde verwijderd worden.

Toelichting informatieplicht
De wet AVG eist dat een school de ouders (extra) informeert als:
– de verwachting bij de ouders anders is. Met andere woorden: als de school
persoonsgegevens gebruikt op een manier die ouders redelijkerwijs niet verwachten, is dit een reden om ouders extra informatie te geven;
– de omstandigheden waaronder de school persoonsgegevens krijgt niet transparant is: ouders zijn er niet altijd van op de hoogte dat de school
via een andere organisatie nieuwe persoonsgegevens heeft gekregen, het is dan noodzakelijk ouders daarvan (en indien mogelijk: persoonlijk) op de hoogte te stellen (NB: de instantie die de gegevens verstrekt is dan wel in overtreding);
– het gebruik van de gegevens grotere gevolgen heeft dan voorzien: als de gevolgen van het gebruik van de persoonsgegevens voor de leerling (of diens ouders) groter zijn dan anders, is extra informatieverstrekking noodzakelijk;
– de aard van de gegevens niet duidelijk is: hoe gevoeliger de aard van de gegevens is die wij van uw kind(eren) gebruiken, hoe meer reden er is om de ouders hierover gedetailleerd te informeren, denk hierbij aan het gebruik van diagnostische gegevens van onderzoeken.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld