Passend onderwijs en zorgplicht

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Dat is passend onderwijs. Om dit vanaf groep 1 te kunnen bieden is het belangrijk dat we zo vroeg mogelijk beschikken over de juiste informatie. Daarvoor hanteren we de volgende aanmeldingsroute.
In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De school waar u uw kind als eerste heeft aangemeld is de zorgplichtschool. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Ouders hebben informatieplicht. Door het invullen van het aanmeldformulier met daarin diverse vragen omtrent (extra) zorgbehoefte informeert u ons over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is voor ons belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft en of wij die als school kunnen bieden. Indien er nog geen informatief gesprek heeft plaats gevonden als wij het aanmeldformulier van u hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. Het aanmeldformulier, het gesprek, eventueel aangevuld met informatie van het kindercentrum, zijn een belangrijke basis voor ons om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
Bij de aanmelding stelt onze school zich de volgende vragen:
– Wat is nodig om het kind op onze school te laten functioneren?
– Welke mogelijkheden ziet de school?
– Is onze school in staat het onderwijs te bieden dat het kind nodig heeft?
Voordat we overgaan tot de toelating van een kind met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat onze school kan bieden. In de afweging spelen de volgende twee punten een belangrijke rol:
1. Kunnen we rust en veiligheid binnen de groep bieden en wordt het leerproces niet belemmerd?
2. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod prevaleert voor ons het onderwijsaanbod. Sluit dit aan bij de ondersteuningsbehoefte van het kind?
Een plaatsing in het basisonderwijs moet het kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de ontwikkeling van de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale (basis) school of een taalschool.
Alle scholen in de gemeente Deventer zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Sine Limite. Wij dus ook. In dit samenwerkingsverband hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt hoe we tot een zorgvuldige afweging komen.
Aanmelding van een kind met een ondersteuningsbehoefte
– Aanmelding door de ouders bij de directeur van de school door het invullen van het aanmeldformulier
– Uitnodiging voor een gesprek
– Toelichting op de procedure
– Inschrijving als we inschatten dat we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft of we twijfelen of we de begeleiding kunnen bieden vinden de volgende stappen plaats.
Informatie verzamelen en afweging
We vragen schriftelijk aan de ouders om aanvullende informatie . Ouders hebben informatieplicht. We nemen een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Op grond van de informatie maken we een afweging wel of niet plaatsen. Bij deze afweging kunnen we Sine Limite inschakelen om een deskundige te leveren die meedenkt of er wordt een trajectoverleg georganiseerd. U bent natuurlijk van harte welkom bij de overleggen.
Gezamenlijk onderzoeken we en wegen we af wat het kind, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden. Soms kan het nodig zijn dat er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.
Als de periode van 6 weken na aanmelding is verstreken, krijgt u een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd1. De reden wordt dan ook genoemd. Mochten we na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen, dan schrijven we uw kind tijdelijk in.
Besluitvorming
Op basis van de informatie en eventuele onderzoeken wordt een besluit over de toelating genomen.
Mogelijkheid 1: plaatsing is haalbaar zonder extra ondersteuning. We schrijven het kind in.
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school beschikt over de ondersteuning of we vragen een arrangement aan bij de Commissie TLV van Sine Limite. We schrijven het kind in en openen een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) om een ontwikkelingsperspectief op te stellen.
Mogelijkheid 3: Plaatsing is niet haalbaar. Sine Limite gaat voor ons samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek. Dat kan een andere basisschool zijn maar in de meeste gevallen zal het een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn.
Als dit laatste het geval is vraagt onze school met uw toestemming een toelaatbaarheidsverklaring aan voor een (tijdelijke) plaatsing binnen het speciaal (basis) onderwijs bij de Commissie TLV.
Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of bij de geschillencommissie. De klachtenregeling is op te vragen bij de directie van de school.

1 Schoolvakanties en vrije dagen tellen mee. De periode die ouders nodig hebben om informatie aan te leveren, telt niet mee. Hiermee sluiten we aan bij de wettelijke voorschriften over toelating van een leerling met extra ondersteuning.
  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld