Interne HGPD en trajectoverleg

Op onze school vinden groepsbesprekingen tussen groepsleerkracht en Interne Begeleider (IB-er) plaats.
Tijdens contactavonden met ouders bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Als er signalen zijn dat het leren, gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed gaat, bespreekt de leerkracht dit met u. We willen ook graag weten wat uw kijk is en hoe het thuis gaat. Als de aanpassingen niet helpen of er is meer zorg, dan gaan de leerkracht, IB-er en u met elkaar in overleg. Ook de mening van uw kind is hierbij belangrijk. Dit overleg heet interne HGPD. Van te voren vullen wij, als school, en u, als ouders, een formulier in die als leidraad dient tijdens de bespreking, het POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan)
Het kan zijn dat er één keer een HGPD plaatsvindt, maar het kan ook meerdere keren. Als er behoefte is aan extra ondersteuning voor uw kind of de vragen blijven, organiseren we een trajectoverleg. Aan het trajectoverleg nemen deel: leerkracht, IB-er, ouders, trajectmedewerker van Sine Limite en de gezinscoach van de GGD. Daarnaast kunnen ook andere deskundigen deelnemen of iemand uit uw omgeving.
In het trajectoverleg bespreken we de vraag: wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te behalen? Wat is de onderwijsbehoefte van uw kind? Daarbij kijken we ook naar andere factoren, zoals de groep, de school en de thuissituatie.
In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw kind aan de orde.
Voor kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, maken we waar nodig een ontwikkelingsperspectief. Dit is een formulier waarin het plan van aanpak vastgelegd is, het uitstroomniveau van het kind en de afspraken tussen school en ouders vastgelegd worden. Allereerst wordt gekeken of er met een speciaal arrangement (dat aangevraagd moet worden) voldoende hulp kan worden geboden.
Is een (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij Sine Limite. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Sine Limite heeft ook een loket dat door IB-ers gebeld kan worden voor vragen over passend onderwijs en inzet van diensten van Sine Limite. Ook ouders kunnen het loket bellen. Wel hebben ouders altijd eerst de vraag op school gesteld. Als er vragen blijven, kan het loket van Sine Limite gebeld worden (tel 0570 638577).

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld