Gezinscoach

Vanaf januari 2015 is jeugdzorg onder de gemeente komen te vallen. In Deventer zijn in alle wijken gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Soms zijn enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen kunnen zij hulpverlening inzetten. Elke school heeft een gezinscoach als contactpersoon. Deze gezinscoach zit op afroep in ons trajectoverleg. Op die manier kan, indien nodig, laagdrempelig hulp geboden worden.
U kunt de gezinscoach ook rechtstreeks benaderen via telefoonnummer 14 0570 (geen netnummer nodig) of per e-mail: info@gezinscoachdeventer.nl .
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Het is wettelijk verplicht dat elke school volgens een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld werkt. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Samen met de gemeente Deventer hebben de schoolbesturen in Deventer op basis van landelijke richtlijnen een meldcode ontwikkeld. Hierin is een stappenplan opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook op onze school gebruiken we deze meldcode. De meldcode maakt onderdeel uit van ons “veiligheidsbeleid ICB WereldWijzer”.
www.sinelimite.nl
www.sopdeventer.nl
www.passendonderwijs.nl

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld