Home>Schoolgids>Passend onderwijs en zorg voor onze leerlingen

Gezinscoach

Vanaf januari 2015 is jeugdzorg onder de gemeente komen te vallen. In Deventer zijn in alle wijken gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Soms zijn enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen kunnen zij hulpverlening inzetten. Elke

Lees verder >

Interne HGPD en trajectoverleg

Op onze school vinden groepsbesprekingen tussen groepsleerkracht en Interne Begeleider (IB-er) plaats. Tijdens contactavonden met ouders bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Als er signalen zijn dat het leren, gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed gaat, bespreekt de leerkracht

Lees verder >

Jeugdgezondheidszorg en logopedie

Informatie vanuit en door de GGD Gezondheidsonderzoeken: lk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te

Lees verder >

Klachtenprocedure

In een school gebeurt enorm veel. Leerlingen, ouders en leerkrachten doen hun best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Waar mensen werken worden echter fouten gemaakt, ontstaan misverstanden, of lopen bepaalde zaken anders dan gewenst. Op zich hoeft

Lees verder >

Passend onderwijs en zorgplicht

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Dat is passend onderwijs. Om dit vanaf groep 1 te kunnen bieden is het belangrijk dat we zo vroeg mogelijk beschikken over de juiste informatie.

Lees verder >

Plagen en pesten

We vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en prettig voelt bij ons op school. Plagen is daarbij iets wat incidenteel voor kan komen, niet structureel gericht op altijd hetzelfde kind. Het vervelende bij pesten is, dat het vaker

Lees verder >

Vertrouwenspersonen

Het kan gebeuren, dat er problemen ontstaan die niet zo maar even kunnen worden opgelost: – problemen van leerlingen waarover ze niet met hun leerkracht kunnen of durven praten; – machtsmisbruik op school tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten,

Lees verder >

Waar kunt u verder informatie vinden?

Alle afspraken over passend onderwijs vindt u op www.sinelimite.nl. Als u vragen heeft over ondersteuning of passend onderwijs kunt u het loket van Sine Limite bellen: 0570-638577.

Lees verder >

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen. Zo hebben zij de beste kansen op

Lees verder >

Welke ondersteuning biedt onze school?

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband biedt. Voor ieder kind dat meer

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld