Home>Schoolgids>Ouders>Medezeggenschapsraden

Medezeggenschapsraden

Wat is medezeggenschap en wat doet zo’n raad eigenlijk? Het belangrijkste doel van de MR is dat ouders en het personeel van de school, het recht hebben om mee te denken en mee te praten om zo invloed uit te kunnen oefenen op belangrijke beleidsthema’s en beslissingen. Bij enkele thema’s is er een adviesrecht. Bij andere onderwerpen een (mede)beslisrecht. Dit is bij wet geregeld in de zogeheten ‘Wet medezeggenschap op scholen’. Het doel van de medezeggenschapsraad is het bevorderen van het goed functioneren van de schoolorganisatie door belangen te behartigen van leerlingen, ouders en personeel. Dit in overleg met het bevoegd gezag van school. De medezeggenschapsraad verdiept zich in allerlei beleids-en organisatiestukken, stelt vragen daarover en komt met ideeën hoe de organisatie van de school effectief en doelgericht vormgegeven kan worden.
De school heeft één Medezeggenschapsraad (MR) van 8 leden. Hierin zitten vertegenwoordigers van zowel de ouders van locatie Deventer als locatie Okkenbroek, waarbij de verhouding tussen leerkrachten en ouders gelijk dient te zijn. De verhouding Deventer/Okkenbroek is een afspiegeling van de grootte van de school, 3 ouders en 3 leerkrachten uit Deventer en 1 ouder en 1 leerkracht uit Okkenbroek.

Medezeggenschapsraad (MR)
Namens de ouders hebben zitting in de MR:
– Ard Hoornenborg
– Sigrid Wessels, voorzitter
– Michel Latour, secretaris
– Paulien Nijkamp
Namens het team:
– Angelique Zandbelt
– Ingrid Willemsen
– José Swijtink
– Desi Gerritsen
Margriet van Duren, directeur, is adviserend lid en tevens vertegenwoordiger van het Bevoegd Gezag van Quo Vadis. Zij heeft geen stemrecht. Zij neemt op verzoek deel aan de vergaderingen.
De bijeenkomsten zijn openbaar en worden aangekondigd via de WeerWatWijzer en/of de website. Notulen van de vergadering liggen op school ter inzage. Mocht u zaken hebben waarvan u vindt dat ze besproken moeten worden, laat het ons weten! Secretariaat: mricbwereldwijzer@stichtingquovadis.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Betreffende zaken op bovenschools niveau wordt overleg
gevoerd door de GMR. Hierin zitten ouders en leerkrachten van alle scholen van de Stichting Quo Vadis.
Dit schooljaar is de samenstelling van de GMR anders: iedere school levert nog maar 1 vertegenwoordiger aan. Voor ICB WereldWijzer is dit een ouderafgevaardigde. Zodra we weten wie dit gaat doen, zullen we zijn/haar naam bekend maken.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld