Home>Schoolgids>Ouders>Het belang van betrokkenheid van ouders

Het belang van betrokkenheid van ouders

Algemeen
Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en leerkrachten. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van ouders en school, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de kinderen. Daarom vinden wij een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang. Het contact moet open en eerlijk zijn. U als ouder verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de schoolorganisatie. Wij verwachten van de ouders dat ze bij de school betrokken zijn en de school steunen.
Zoals u weet gaan wij op een bepaalde manier om met het informeren van ouders over hun kinderen. Dit is gebaseerd op wettelijke bepalingen, die nauw samenhangen met de hoedanigheid waarin ouders verkeren. Door deze bepalingen heeft de ene ouder in speciale gevallen meer recht op informatie dan de ander. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Een en ander staat uitgebreid geformuleerd in “ Beleid structurele oudercontacten, inclusief wettelijk kader”, ter inzage op school, maar ook te lezen op www.icbwereldwijzer.nl Onderdeel van dit stuk zijn ook de afspraken m.b.t. het afleggen van huisbezoeken. In de bijlage staat schematisch weergegeven welke ouder waar recht op heeft.

Contacten met ouders
De groepsleerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt.
’s Ochtends voor school is er geen tijd voor uitvoerig overleg, maar na schooltijd is er de mogelijkheid om binnen te lopen. Wanneer u iets meer tijd nodig heeft, vragen wij u daarvoor een afspraak te maken. We willen een ‘laagdrempelige’ school zijn, d.w.z. een school waar de ouders gemakkelijk binnenlopen voor een mededeling of (het maken van een afspraak voor) een gesprek, zeker ook als dat gaat over wat u van de school verwacht.
Op de website vindt u een overzicht van vastgestelde contactmomenten met ouders. Daarnaast is er, zoals al vermeld, altijd de mogelijkheid zelf een gesprek aan te vragen met de groepsleerkracht of directeur.
6.1.3 Activiteiten waaraan ouders deelnemen
Behalve het tonen van belangstelling en betrokkenheid zijn ouders ook onmisbaar bij het realiseren van bepaalde activiteiten. Op onze school worden ouders ingezet bij schoolreisjes, excursies, sportactiviteiten, spelletjes, bibliotheek en diverse vieringen. Bij een aantal van deze activiteiten worden we geholpen door de Ouderraad. Ook bij het leesonderwijs vragen we ondersteuning van ouders om thuis met uw kind te oefenen door voor te lezen of samen te lezen. De groepsleerkracht van uw kind kan u tips geven om dit, ook bij een moeizaam leren-lezen-proces, leuk te houden.

Activiteiten waaraan ouders deelnemen
Behalve het tonen van belangstelling en betrokkenheid zijn ouders ook onmisbaar bij het realiseren van bepaalde activiteiten. Op onze school worden ouders ingezet bij schoolreisjes, excursies, sportactiviteiten, spelletjes, bibliotheek en diverse vieringen. Bij een aantal van deze activiteiten worden we geholpen door de Ouderraad. Ook bij het leesonderwijs vragen we ondersteuning van ouders om thuis met uw kind te oefenen door voor te lezen of samen te lezen. De groepsleerkracht van uw kind kan u tips geven om dit, ook bij een moeizaam leren-lezen-proces, leuk te houden.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld