Ouderraad

De ouderraad is de activiteitencommissie van de school en helpt mee bij het realiseren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Dit doen we om meer te kunnen doen dan alleen het allernoodzakelijkste, maar ook om meer persoonlijke aandacht aan onze leerlingen te geven.
Elk jaar in oktober legt elke ouderraad verantwoording af over haar doen en laten. Dit gebeurt digitaal. Naast financiële verantwoording over het afgelopen schooljaar, wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld en wordt er besloten hoe deze middelen besteed gaan worden. Ook kunnen leden gekozen of herkozen worden. Dit alles gebeurt conform de statuten en het huishoudelijk reglement digitale jaarvergadering.

Van de ouderraad
Waarom?
De ouderraad (OR) stelt zich ten doel het onderwijsteam te ondersteunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten en een plezierige relatie op te bouwen tussen team, ouders en kinderen.
Wanneer en wat?
De OR vergadert ongeveer acht maal per schooljaar over de te organiseren evenementen en activiteiten en buigt zich ook over de verkeersveiligheid rondom de school. Elke vergadering is er een lid van het team aanwezig om vragen direct te kunnen beantwoorden of mee te kunnen nemen naar het team.
Hulpouders
De leden van de ouderraad zijn slechts vertegenwoordigers van u. De raad kan niet zonder hulpouders. Vele ouders springen het hele schooljaar bij als het gaat om luizenbestrijding, bibliotheek uitleen, vervoer bij uitstapjes. Al deze mensen worden 1 x per jaar door de school in het zonnetje gezet.
Activiteiten
De OR ondersteunt het team bij kerst- en paasvieringen, sinterklaas, schoolreisje, carnaval en de afsluitavond van groep 8. De avondvierdaagse is een jaarlijks evenement, waarvan de organisatie geheel in handen is van de OR.
Wie Voor de samenstelling van de OR verwijzen wij u naar de pagina van de ouderraad op de website van de school. U kunt ze altijd aanspreken op het schoolplein of door het versturen van een e-mail: ouderraadicbwereldwijzer@stichtingquovadis.nl

Ouderbijdrage
Om alle activiteiten van de ouderraad mogelijk te maken vraagt de ouderraad een jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage. Het vorige schooljaar (2016-2017) was de hoogte van het bedrag afhankelijk van het aantal kinderen, variërend van €46,00 (voor het 1e kind), €44,00 (2e), €42,00 (3e) tot €39,00 (voor het 4e kind). Hierin is ook de bijdrage voor het schoolreisje verwerkt.
Het IBANnummer van de OR is NL 90 RABO 031 45 05 318. Ieder jaar in oktober wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.
Als de jaarlijkse bijdrage niet opgebracht kan worden, kunnen ouders een beroep doen op Stichting Leergeld in Deventer (www.leergelddeventer.nl ) . Meer informatie hierover bij de directeur van de school en op de website.
Sinds 1 januari 2014 is een Landelijke Ouderraad actief. De Landelijke Ouderraad gaat een actieve rol spelen voor ouders rond onderwijs. Zo kunt u bellen naar 0800-5010 met de individuele vragen die u als ouder rond onderwijsaangelegenheden heeft. Per mail kunt u uw vragen stellen via info@loraad.nl.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld