Home>Schoolgids>Onze leerlingen>Opvang van nieuwe leerlingen

Opvang van nieuwe leerlingen

Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt wordt het toegelaten tot de basisschool. Vanaf vijf jaar is het leerplichtig.

De manier van aanmelden is geregeld in een convenant tussen de gemeente Deventer en alle schoolbesturen. Met deze centrale regeling is het voor alle scholen ruim voor de start van een nieuw schooljaar duidelijk hoeveel leerlingen de school gaan bezoeken.
Globaal gezien krijgen ouders van de gemeente Deventer ongeveer 2 jaar voordat een kind 4 wordt aan het eind van het jaar een brief. Hierin staat de aanmeld-procedure uitgelegd. Ook wordt gevraagd uw kind voor een bepaalde datum, genoemd in de brief, bij een school aan te melden.
Natuurlijk kunt u uw kind al voor de gemeentelijke procedure is gestart, aanmelden. Op dat moment maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Dit is op een tijdstip dat de school ‘in bedrijf’ is. Dat maakt het voor u mogelijk om sfeer te proeven. U wordt over het algemeen te woord gestaan en begeleid door Hans Warffemius of Geeske Bloemberg. Ook leerlingen buiten de wijk kunnen aangemeld worden: ICB WereldWijzer hanteert geen wachtlijst.
Nadat u uw kind officieel hebt aangemeld als leerling (met het formulier van de gemeente Deventer) , krijgt u van ons een ontvangstbevestiging van de aanmelding. Hierin staat ook hoe het verdere verloop m.b.t. bijvoorbeeld de inschrijving (met het formulier van ICB WereldWijzer), het huisbezoek en de kijkochtenden is.
De leerlingen gaan in de regel de dag na de vierde verjaardag naar school. Kinderen die in de laatste 4 weken van het schooljaar 4 worden, beginnen in het nieuwe schooljaar. In de laatste weken van het schooljaar gebeurt er zoveel, dat dit voor een nieuwe leerling haast niet bij te benen is. Ons advies is dan om de kleuter die weken gewoon op peuterspelen of kinderdagverblijf door te laten gaan.

Zodra een kleuter daadwerkelijk bij ons op school komt, is er een intake gesprek met de interne begeleider. Hierin vertellen ouders de voor school belangrijke dingen over hun kind.
Als een leerling van een andere school bij ons wordt aangemeld, kijken we eerst of er ruimte is in de desbetreffende groep. Een exact getal m.b.t. de groepsgrootte is hierbij niet te noemen. Het hangt van meerdere zaken af of er nog ruimte is binnen een groep. Daarna neemt de directeur of IB-er, met uw toestemming, contact op met de school van herkomst. Het is van belang om te weten welke achtergrond een kind heeft. Het is dan ook gebruikelijk dat deze school een onderwijskundig rapport van de leerling verstrekt. Ook willen we, door open te communiceren naar andere scholen, de collegiale verhoudingen (in de omgeving) niet verstoren.
In principe zijn alle leerlingen welkom, ook als het gaat om een leerling met een beperking. Bij de aanmelding kijken we of verwacht mag worden dat het team deze leerling kan begeleiden zonder dat dit kind en/of andere kinderen tekort komen. (zie hiervoor ook hoofdstuk 5: Passend Onderwijs)
Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden zijn niet ieder jaar hetzelfde. Kinderen met intensieve zorg vallen onder onze speciale leerlingenzorg, d.w.z. dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar ook dat we van deze kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als de andere kinderen leren. Dat betekent dat deze leerlingen in veel gevallen het eindniveau van groep 8 niet halen.
Niet alleen de speciale behoeften van dit individuele kind spelen een rol. Ook de mogelijkheden om met verschillen om te gaan van de leerkrachten bij wie het kind geplaatst wordt en de groepsgrootte en -samenstelling spelen mee.
Sine Limite, het samenwerkingsverband in Deventer, begeleidt onze leerkrachten om tot een goede aanpak te komen. Regelmatig, altijd in overleg met de ouders, zal bekeken worden of er voor het kind nog voldoende mogelijkheden op onze school zijn. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs wordt dan ook nooit uitgesloten. We worden bij de toelating van een kind met extra onderwijsbehoeften begeleid door Sine Limite. Hierdoor krijgt de doorgaande lijn van voor-en vroegschoolse voorzieningen naar basisonderwijs en later naar voortgezet onderwijs meer en meer vorm. Het wordt beschreven in documenten over Passend Onderwijs, verderop in deze schoolgids.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld