Home>Schoolgids>Onze leerlingen>Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Door af te stemmen op individuele leerlingen, waardoor er verschillen tussen kinderen ontstaan, is het van groot belang om de resultaten van het onderwijs in kaart te brengen en onder controle te houden. We noemen dit het leerlingonderwijsvolgsysteem: LOVS.
Het LOVS op onze school is deels geautomatiseerd en bevat een groot aantal gegevens die zijn verkregen d.m.v. toetsen, observaties, onderzoeken, gesprekken, en zo meer. Het gaat ons daarbij niet alleen om ‘prestaties’, maar ook om het sociaal -emotioneel functioneren van het kind. Het geeft ons inzicht in maatregelen die genomen moeten worden. Dit zowel voor een individuele leerling, maar zo nodig ook op groeps- of schoolniveau.
De toetsen die we hanteren zijn methode-gebonden, d.w.z. dat ze aangeven of het kind de behandelde leerstof beheerst. Ook maken we gebruik van toetsmateriaal van het CITO. Deze toetsen zijn onafhankelijk en geven een objectief beeld, landelijk genormeerd, van de stand van zaken.
De vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in 2 rapporten. Deze worden in februari en aan het eind van het schooljaar aan de kinderen meegegeven. Het eerste rapport wordt in een persoonlijk gesprek met de ouders toegelicht. Toelichting van het laatste rapport is op verzoek. Vóór de uitgave van het eerste rapport is er in september en in november al een gesprek met de groepsleerkracht. In september geeft u als ouder vooral informatie over uw kind, in november krijgt u informatie. In beide gesprekken staat het welbevinden van het kind centraal. Aan het eind van het schooljaar worden ouders, waar nodig, uitgenodigd om geboden extra hulp te evalueren en af te ronden. Hiervoor maakt de leerkracht een afspraak met u.
De overgang naar een volgende groep is zeker niet alleen afhankelijk van toetsresultaten. Zaken als werkhouding, tempo en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn medebepalend. Op WereldWijzer is het al of niet overgaan naar een volgende groep een beslissing van het gezamenlijke team, waarbij we uiterst zorgvuldig te werk gaan. Uiteraard hebben de eigen leerkracht en de intern begeleider hierin een belangrijke stem. Ook nodigen we de ouders uit om mee te praten. De uiteindelijke beslissing m.b.t. wel of niet overgaan ligt bij de school.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld