Home>Schoolgids>Ontwikkeling van het onderwijs>Zorg voor de relatie school en omgeving

Zorg voor de relatie school en omgeving

De scholen
Contacten met andere scholen zijn er via het conglomeraatsoverleg en het Deventer Directeuren-overleg van Quo Vadis. Via Sine Limite zijn er contacten en activiteiten m.b.t. extra zorg voor de leerlingen. Hierbij kunt u denken trajectoverleggen m.b.t. de zorgleerlingen. Ook is er wekelijks contact met specialistische uitvoerder van Sine Limite ter ondersteuning van het onderwijs aan leerlingen met extra zorgbehoefte.
Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we op weg naar de vorming van een Kind Centrum (KC). Samen met Sam&sjakie en ODS Het Roessink willen we in Colmschate Zuid een plaats creëren waar ouders hun kinderen kunnen brengen voor opvang en onderwijs. Met respect voor de eigenheid van iedere organisatie willen we de samenwerking in het KC gestalte geven met meerwaarde voor de kinderen en hun ouders. Een aparte vleugel van het gebouw is ingericht voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderdagopvang, peuterspelen, voorschoolse en naschoolse opvang hebben hier vanaf hun domicilie. Met elkaar willen we doorgaande lijnen ontwikkelen in opvang, pedagogisch handelen en zorg. Dit betekent onder meer: het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en activiteiten, afstemming van zorgstructuren en samenwerking tussen personeel van de betrokken organisaties. De doelen die we dit jaar willen bereiken staan in het Strategisch Beleidsplan 2018-2019. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via de WeerWatWijzer, die iedere 2 weken op donderdag uitkomt.
Met De Company en Het Erfje (BSO) hebben we incidenteel overleg.

De instellingen
De school is al lang geen instelling meer die in haar eentje opereert: er bestaat een veelheid van organisaties en structuren waarvan de school onderdeel uitmaakt. De school onderhoudt contact, structureel of incidenteel, met diverse instellingen. Uitgangspunt is het belang van het kind en alles wordt vertrouwelijk behandeld.
– de GGD IJsselland m.b.t. de jeugdgezondheidszorg.
– met maatschappelijk werk hebben we contact als dat van belang is bij bepaalde gezinsomstandigheden.
– netwerk interne begeleiders
– netwerk ICT
– diverse leerkrachtkringen
– bibliotheek
– cultuurinstellingen
– Raster kinder- en jeugdwerk
– op wijkniveau is er contact met buurtnetwerk Colmschate Zuid, de politie en de verkeersouder.

Verstrekken van leerlingeninformatie aan derden
Onze school verstrekt geen leerlingengegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke regelingen, dan wel wenselijk i.v.m. de schoolloopbaan van uw kind. Ouders worden hierover geïnformeerd. Indien de gegevensverstrekking meer omvat dan de personalia zal aan u (schriftelijk) toestemming worden gevraagd.
Met de bedrijven, die vanwege digitaal verwerken van leerstof, beschikking hebben over leerlinggegevens, zijn bovenschools convenanten gesloten over veilig beheer en opslag van deze gegevens. Hiermee is de privacy gewaarborgd.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld