Verlofregeling

In een aantal gevallen is het vanzelfsprekend, dat er verlof wordt verleend: huwelijk, overlijden, jubilea etc. Het aanvragen van dit soort verlof dient tijdig (indien mogelijk minimaal 1 week van te voren) en schriftelijk te gebeuren. Ook ons antwoord krijgt u op schrift, want de school is verplicht om een afwezigheidadministratie te voeren. Verlofformulieren zijn op school en via de website , www.icbwereldwijzer.nl ,verkrijgbaar.
Verzoeken tot verlof, waarbij geen sprake is van zgn. dringende redenen moeten ook worden ingediend d.m.v. een verlofformulier. Als regel wordt geen toestemming verleend, zéker niet wanneer het gaat om extra vakanties, midweken e.d. Met de leerplichtambtenaar van de gemeente Deventer is dat zo afgesproken.
Wanneer ouders menen, dat verlof tóch gerechtvaardigd is vanwege bijzondere redenen, dan moet de aanvraag vergezeld gaan van een verklaring waaruit dit blijkt.
Bij niet goedkeuren van een verlofaanvraag kunnen desgewenst verdere stappen ondernomen worden. Op het formulier wordt dat door ons aangegeven. De gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot het (niet) verlenen van verlof staan uitvoerig beschreven en zijn op school verkrijgbaar. (Vermoedens van) Ongeoorloofd verzuim geven wij altijd door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Deventer. Tevens moeten wij ongeoorloofd verzuim invoeren in DUO (DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs). Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld