Schoolteam

Samenstelling
Directeur: Margriet van Duren
Teamleider: Geeske Bloemberg
Interne begeleider: José Swijtink
Vertrouwenspersoon: Marinke Claassen en Astrid Gerritsen

Groepsleerkrachten:
• Marion Woertman
• Suzanne Zernitz
• Astrid Gerritsen
• Angelique Zandbelt
• Miranda Pieters
• Kyra Nanlohy
• Marinke Claassen
• Linda Bruinsma
• Freda Klaverstijn
• Ingrid Willemsen
• Geeske Bloemberg
• Stephanie Vreenegoor
• Edwin Wichers
• Robert Hulman
• Hans Warffemius

Onderwijsassistenten:
• Kirsten Rensink
• Kelly van Bockel-Vloedgraven
We proberen het zo te regelen dat de kinderen te maken krijgen met 1 of 2 vaste leerkrachten. Als er 2 vaste leerkrachten voor een groep staan is er sprake van een duobaan, waarbij ze samen verantwoordelijk zijn voor de groep.
Op de website vindt u de verdeling van de leerkrachten over de groepen. Wijzigingen, die in de loop van het jaar plaats vinden, maken we via de WeerWatWijzer en de website www.icbwereldwijzer.nl bekend.

Stagiaires
Onze school begeleidt ook leerlingen van uiteenlopende opleidingen. Meestal betreft het studenten die later zelf leerkracht, onderwijsassistent of klassen assistent willen worden. Om praktijkervaring op te doen geven ze een aantal lessen aan de kinderen. Een van de leerkrachten coördineert plaatsing en begeleiding en onderhoudt de contacten met de studentenopleidingen. Deze probeert de stageplaatsen zo te verdelen dat recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokkenen. De groepsleerkracht blijft (eind)verantwoordelijk voor de groep.

Nascholing personeel
Het onderwijs is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dit is niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch en bestuurlijk.
Om op de hoogte te blijven van, en om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, is het van groot belang dat leerkrachten en directie bij blijven. We doen dat door de nodige vakliteratuur te lezen, maar ook door het volgen van cursussen, nascholing, deelname aan studiedagen en conferenties. Soms gebeurt dit individueel, maar ook wel met het gehele team.
Een deel van deze studiemomenten zal onder schooltijd plaatsvinden. De planning van de studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn, vindt u achterin in de schoolgids.
Een overzicht van de professionaliseringsactiviteiten is te vinden in het jaarlijkse professionaliseringsplan, ter inzage bij de directie van de school.

Taakbeleid
Om de werkdruk binnen de school evenredig en in de juiste verhouding te verdelen hebben we taakbeleid ingevoerd. De leraren krijgen naast hun primaire taak, onderwijs geven aan kinderen, ook nog een aantal algemene taken. Ze zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de aan hen toebedeelde taken.
Het betekent o.a. dat bij buitenschoolse activiteiten vaak maar een deel van het lerarenteam aanwezig is. Elk personeelslid heeft namelijk een volledig gevuld takenpakket. Wanneer bij alle activiteiten al het personeel aanwezig moet zijn wordt het beoogde effect, werkdrukvermindering, teniet gedaan.
Ook kan het voorkomen dat de organisatie en begeleiding van een activiteit volledig in handen ligt van de Ouderraad.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld