Organisatie van de school

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, ongeacht hun aanleg, aard of afkomst.
We willen zo optimaal mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van alle leerlingen in de groepen 1 t/m 8 en zo een ononderbroken ontwikkelingsproces realiseren. We streven een harmonische ontwikkeling na op verstandelijk en sociaal-emotioneel terrein. Daarbij vinden we het van belang dat de individuele leerling zich ontwikkelt met leeftijdsgenoten om met en van elkaar te leren. Daarom bieden we onderwijs aan in jaarklassen, waarbij rekening wordt gehouden met kinderen die soms meer, soms minder aankunnen. Het welbevinden en het zich prettig voelen staat centraal, naast goed overleg met de ouders. Het team is bezig met het doelgericht werken aan een doorgaande lijn in aanpak en werkwijze t.a.v. de basisvakken en –vaardigheden (lezen, taal, schrijven en rekenen). Daarnaast stimuleren we in alle groepen het zelfstandig werken en gaan we, waar nodig, leerlijnen en handelingsplannen ontwikkelen om de leerinhoud meer op het individu af te stemmen. Uitgangspunt is dat het werk voor iedereen voldoende uitdaging biedt om te leren en succeservaringen op te doen. Hierdoor moeten de leerlingen tot leren gemotiveerd blijven. Eisen stellen hoort daar bij, vinden wij.
De kinderen worden regelmatig getoetst om te kijken of ze de leerstof beheersen. Dit zijn methode gebonden toetsen, maar ook onafhankelijke Cito-toetsen.
Kinderen die moeilijkheden ondervinden proberen we d.m.v. extra instructie en herhaling verder te helpen, maar ook kinderen die het gemakkelijk afgaat, verliezen we niet uit het oog. Voor deze leerlingen is beleid ontwikkeld rondom (hoog)begaafdheid, zodat ook voor deze kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn ontstaat. Dit doen we in een Flex-groep. Selectie van deelnemende leerlingen staat beschreven in het beleid.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld