Home>Ouderraad

Ouderraad

Beste ouders/verzorgers,
ICB WereldWijzer heeft een ouderraad. Wat is een ouderraad eigenlijk? Wie zijn wij en wat is onze rol binnen de school? Hieronder willen wij u graag toelichting geven op wat de ouderraad inhoudt en wat wij allemaal doen.
Bijna elke school heeft een ouderraad (OR) waarin actieve ouders elkaar ontmoeten. Onmisbaar voor het organiseren van vele hand- en spandiensten binnen de school, maar ook de brug tussen ouders en school en een klankbord voor de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad bestaat uit 9 leden. Dit zijn ouders/verzorgers van schoolgaande leerlingen.
Als OR bij ons op school zijn we momenteel vooral bezig met de hand- en spandiensten binnen de school. Maar wij zijn op weg om ons ook op de andere vlakken in te zetten.
De OR ondersteunt het leerkrachtenteam onder andere bij kerst-en paasvieringen, Sinterklaas, schoolreisjes, communie en vormsel, carnaval en de afscheidsavond van groep acht. De avondvierdaagse is een jaarlijks evenement, waarvan de deelname door de leerlingen van WereldWijzer geheel in handen is van de OR. Sinds dit jaar gaan wij als OR naast dit alles ook 3 eigen activiteiten organiseren.
Digitale jaarvergadering. Elk jaar vindt er eind oktober een algemene digitale ledenvergadering plaats, waar de ouderraad verantwoording aflegt voor haar (financiële) doen en laten. Dit gebeurt middels een publicatie op de website. De informatie staat 2 weken op de site van WereldWijzer. Op deze digitale vergadering wordt het Financieel Jaarverslag Ouderraad over het afgelopen schooljaar aan de leden (ouders/verzorgers van alle leerlingen) voorgelegd. Dit jaar verslag bestaat uit een voorstel ten behoeve van de digitale jaarvergadering schooljaar, te weten:

  • Verzoek tot vaststellen van de financiële jaarstukken van het afgelopen schooljaar.
  • Voorstel ouderbijdrage voor het komende schooljaar.
  • Voorstel begroting voor het komende schooljaar.
  • Eventueel een voorstel tot benoeming nieuwe ouderraadsleden.
  • De OR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Elke vergadering is er een lid van het leerkrachtenteam aanwezig om vragen direct te kunnen beantwoorden. Ook is het mogelijk dat wij met een aantal afgevaardigden van de OR in overleg gaan met de directeur of met de MR.
  • Natuurlijk zijn de leden van de ouderraad slechts vertegenwoordigers van u. De raad kan niet zonder hulpouders. Niet in de laatste plaats voor het helpen bij de verschillende activiteiten.

U kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein of mailen naar oricbwereldwijzer@stichtingquovadis.nl. Om ons te laten weten wat er speelt, of om goede ideeën met ons te delen. Ook hebben wij een rode ideeënbus opgehangen in het portaal van de hoofdingang. Hiermee hopen wij dat wij het voor u makkelijk maken om ons te benaderen.

Begroting schooljaar 2017-2018
Voorstel ouderbijdrage

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld