Home>Groepen>Groep 4

Groep 4

Leerkrachten
Juf Stephanie werkt op maandag en dinsdag. Woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Marinke.

Omgekeerde oudergesprekken
Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk 6 september inschrijven. U kunt voor het gesprek gebruik maken van een aantal vragen die u zelf (of samen met uw kind) voor het gesprek invult. Het inschrijfformulier en de vragenlijsten liggen in de kleine hal bij groep 4.

5-gelijke-dagen-model
Iedere dag tot 14.00 uur naar school en ook lunchen op school. Stop de lunchtrommels niet te vol. Ook graag een naam op pakjes drinken. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn nog steeds gruit-dagen.

Gymnastiek
De gymdagen zijn op maandag en woensdag. Douchen is niet meer verplicht, wij stimuleren het wel. Meisjes met lang haar graag de haren in een staart doen. Gymschoenen zijn verplicht.

De vakken die in groep 4 gegeven worden
Voor rekenen en spelling werken de kinderen grotendeels op een tablet. We maken gebruik van Snappet.

Lezen
Alle kinderen lezen op hun eigen niveau. Vandaar dat niet iedere leerling gebruik maakt van dezelfde methoden voor lezen. We steken in groep 4 in op automatisering en leesbeleving.

Rekenen, Wereld in Getallen
Iedere dag uitleg, daarna zelfstandig werken. Op woensdag wordt de projecttaak aangeboden, daar vindt erg veel interactie plaats. Op vrijdag vooral het afmaken van de taken. Dit jaar leren we optellen en aftrekken tot 100. In groep 4 starten we met het aanbieden van de tafels 1,2,3,4,5 en 10.

Taal
We gebruiken de methode Taal Actief. De kinderen krijgen vijf keer per week taal. Hierbij komen onderwerpen aan bod als woordenschat, stellen en woord- en zinsbouw.

Spelling
Voor spelling gebruiken we de methode Taal Actief. De kinderen krijgen dit vier keer in de week. Taal Actief werkt met luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden.

Schrijven
Dit jaar leren de kinderen de hoofdletters. Ook gaan ze dit jaar met een pen schrijven.

Levensbeschouwing
Interconfessioneel, dat betekent dat we vanuit het katholieke en protestants christelijke geloof onze schoolidentiteit vorm geven. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor de directe geloofsopvoeding van uw kind. School heeft een ondersteunende functie. Waardering en respect zijn de sleutelbegrippen.

Privé eigendommen en mobieltjes
Het meenemen van privé eigendommen naar school is voor eigen risico.
Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind een mobiele telefoon mee neemt naar school, graag aan de leerkracht melden. Tijdens de schooluren bewaart de leerkracht het mobieltje.

Zorgsysteem op school
N.a.v. de Citotoetsen en het werk in de klas wordt gekeken of een kind extra hulp nodig heeft. In de klas, maar soms ook buiten de klas.
Dit kan zijn op het gebied van lezen, rekenen, spelling, maar ook op sociaal gebied.
U kunt ook thuis gevraagd worden wat ondersteuning te geven. Bijv. tempolezen of wat extra’s voor spelling. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg.

VSO en BSO
ICB WereldWijzer heeft een convenant met Sam en Ko en de Company. De school geeft hieraan alle studiedagen door. Zij bieden deze dagen extra opvang aan. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij VSO of BSO.

Ten slotte
Wij zien graag een samenwerking tussen ouders en ons als school. Dus mochten er bijzonderheden zijn, dan vinden wij het erg prettig om daarvan op de hoogte te worden gesteld. Andersom is uiteraard ook het geval. Loopt u gerust binnen (liefst na 14:00) of bel even naar school (0570-652743).

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld