Home>Groepen>Groep 3

Groep 3

Veilig Leren Lezen Kim versie
Op onze school werken wij met Veilig Leren Lezen (VLL). We werken met de nieuwste methode nl. de Kim versie van VLL. Deze methode speelt beter in op wat de kinderen al kunnen. De eerste 2 weken werken de kinderen in een “START” boekje. Dit geeft de leerkracht de nodige informatie over wat een kind al kan. Door de 6 weken vakantie kan er wat weggezakt zijn.

Kinderen die al kunnen lezen worden in de overdracht van groep 2 naar groep 3 al besproken. In groep 3 wordt de letterkennis van de kinderen nogmaals getoetst. Daarna wordt er bepaald in welk niveau het kind gaat werken. De methode kent drie niveaus: ster-, maan- en zonkinderen. Vier keer per jaar toetsen we de leesvaardigheid van de kinderen met behulp van het Protocol Dyslexie. Kinderen die wat achter blijven krijgen extra begeleiding. Als er intensieve hulp nodig is, wordt jullie daarover geïnformeerd. Bij incidentele hulp gebeurt dat bij de rapportbesprekingen. Aan het eind van groep 3 moet het lezen van losse woorden minimaal op Cito C niveau zijn. Het lezen van teksten moet minimaal op AVI E3 niveau zijn.
In februari starten we voor de hele groep met tutorlezen en als het nodig is met “Ralfi-lezen” of “Connect woorden lezen”. Er wordt op onze school veel onderwijstijd besteed aan lezen. In de klas lezen de kinderen vaak in duo’s.
Lezen bestaat niet alleen uit het technisch omzetten van klanken in woorden, ook taalbegrip en denkvermogen spelen een belangrijke rol tijdens het lezen. Hoe groter de taalvaardigheid van een kind is, hoe beter hij/zij teksten zal kunnen lezen en begrijpen. Daarom is het belangrijk om te blijven voorlezen, ook nu jullie kind zelf leert lezen. Bij voorlezen komen woorden in een verhaalstructuur voor en zo kunnen kinderen die woorden in een betekenisvolle context plaatsen. De woordenschat wordt op die manier uitgebreid.

Rekenen: Wereld in Getallen
Het ‘automatiseren tot 10’ moeten de kinderen aan het eind van het jaar beheersen. We rekenen tot 20. Er wordt veel met diverse rekenspelletjes gewerkt, vooral met “Met Sprongen Vooruit”. Dit doen we in een rekencircuit.

Schrijven
We gebruiken de methode Pennenstreken. Deze sluit prima aan bij Veilig Leren Lezen. Losse letters schrijven lukt de meeste kinderen vrij aardig, maar als het aan elkaar moet is het voor veel kinderen toch wel moeilijk. Er wordt gelet op de zithouding en de pengreep. De kinderen schrijven met potlood.

Met Woorden in de Weer
Aanpak om de woordenschat van de kinderen te vergroten. Jullie hebben ongetwijfeld de woordvelden wel zien hangen in de school. Er worden elke week nieuwe woorden/clusters aangeboden/uitgelegd. Daarna worden er elke dag spelletjes gedaan om de woorden goed in te oefenen. De CITO woordenschat moet minimaal op C niveau gemaakt worden.

Kanjertraining
Nieuwe thema’s, maar dezelfde aanpak als in de kleutergroepen.

Verder staat er nog godsdienst, muziek en handenarbeid/tekenen op het programma.

Gymnastiek
Maandag en woensdag heeft groep 3 gym. Onze gymmethode heet: Bewegen Samen Regelen. Wij krijgen regelmatig ondersteuning van een gymleerkracht van het Deventer Sportbedrijf. Dit jaar is dat juf Paulien. Na de gymles douchen de kinderen; dit is niet verplicht, maar zeer wenselijk. Graag een briefje wanneer uw kind niet mee kan gymmen.
Gymkleding: een korte broek en shirt (een gympakje mag natuurlijk ook), gymschoenen en een handdoek, eventueel badslippers. Geen gel of shampoo. Het is prettig wanneer uw kind altijd dezelfde gymspullen aan heeft. In groep 3 gaan we ervan uit dat uw kind veters kan strikken. Trek uw kind makkelijke kleding aan, dat is prettiger bij het aan- en uitkleden.

Afspraken
Eten en drinken doen we in de klas. Kinderen hebben ± 15 minuten de tijd.
Willen jullie je kind op woensdag, donderdag en vrijdag groente of fruit meegeven?

Verjaardag: Deze wordt ’s ochtends om ± 9.45 gevierd. Om 10 uur gaat de jarige de klassen rond.

Rapporten
2 keer per jaar krijgt uw kind een rapport in februari en in juni. In de eerste 3 weken van het schooljaar is er een omgekeerd 10 minutengesprek. Jullie kunnen dan met de nieuwe leerkracht over je kind praten. Er is in november een oudergesprek. Het tweede oudergesprek is n.a.v. het rapport en de CITO toetsen. Bij het laatste rapport gebeurt dit op verzoek.

Uitgaan van de school
Na 14.00 uur ligt de verantwoording voor de kinderen bij de ouders. Vertel je kind dat het terug moet naar de leerkracht als je er onverhoopt niet op tijd bent.

Telefoonnummers
Extra telefoonnummers van ouders/verzorgers zijn voor ons handig om te hebben. Graag het formulier invullen. Het hangt/ligt bij de klas.

Overige:
– In januari/februari gaan we op bezoek bij de bibliotheek.
– We hebben ons weer ingeschreven voor een boerderijles op de Ulebelt.
– Wanneer u iets aan de leerkracht wilt vragen/mededelen, graag om 14.00.
– Graag voor schooltijd op het plein afscheid nemen van je kind. Probeer   het zwaaien naar je kind zo veel mogelijk te beperken.
– Zaken die op school spelen worden op school opgelost/ waar nodig   worden de ouders geïnformeerd.
– Vriendelijk verzoek om niet te fietsen op het plein en de fietsen in de   daarvoor bestemde rekken te plaatsen.
– Bezoek aan dokter en/of tandarts graag zoveel mogelijk buiten schooltijd.
– Er mag alleen in de pauze gevoetbald worden.
– Meenemen van privé eigendommen is voor eigen risico.
– Ongeoorloofd verzuim moet gemeld worden aan leerplichtambtenaar.
– Digitale schoolpost (en eventueel groepspost) Heb je geen mail van     school  ontvangen dan graag reageren als de eerste berichten niet op   maandag (schoolgids) en/of dinsdag (WWW) zijn binnen gekomen.

Zorgsysteem op school:
We willen een brede ontwikkeling voor jullie kind, met oog voor welbevinden.
– Er worden methodetoetsen afgenomen.
– CITO toetsen worden gebruikt als hulpmiddel om goed onderwijs te   geven.
– Er zijn verschillende niveaus van zorg.
– Er wordt gebruik gemaakt van groepsplannen, handelingsplannen en RT   uit of in de groep.
– We bieden passend onderwijs.

BSO/TSO:
– Convenant met Sam&ko, en de Company
– Aanmeldingen zelf regelen
– School stelt organisaties op de hoogte van studiedagen, ouders geven hun   kind zelf op.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld